תקנון הגרלות

תודה על השתתפותך בהגרלה

להלן תקנון הגרלת אירוע אוטומציה בעולם המשתנה

חברת אוטופונט אי.פי.אס בע”מ ( להלן ” החברה “) , עורכת הגרלת מדפסת להדפסת צ’קים לנרשמים אשר שישתתפו באירוע לקוחות החברה שיתקיים בתאריך  21.4.21 

האירוע לקוחות יהיה מקוון באמצעות מערכת ZOOM (להלן: “האירוע”) ובהתאם למפורט להלן:

1.הגדרות

 • עורכת ההגרלה –חברת אוטופונט אי.פי.אס בע”מ .
 • אחראית על חלוקת הפרס – החברה.
 • מותג המדפסת –  OKI
 • המפקח – רז אורנבוך.
 • הפרס- מדפסת צ’קים מתקדמת.
 • משתתף– כל מי שנרשם לאירוע  עד לתאריך 21.4.21 ונשאר עד לסיומו , ומיקום החברה או הנמען הינו בישראל.

2.כללי

 • ההגרלה תתקיים ביום 21.4.21 ומותנית במינימום 80 נרשמים.
 • ההגרלה תיערך באופן שקוף וגלוי לכל המשתתפים בזמן אמת באמצעות מערכת הגרלות אינטרנטית שתיבחר על ידי החברה
 • עורכת ההגרלה ו/או המפקח שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או להפסיק ו/או לשנות כל אחד מתנאי ההגרלה, לרבות שינויים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה ואת המפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס ו/או למימוש הפרס.
 • ההגרלה וכל הקשור אליה כפופים לתקנון זה.
 • עורכת ההגרלה ו/או המפקח אינם אחראים לכל שינוי/נזק/שיבוש/תקלה/פגם שקשור להגרלה או לפרס או לקבלת הפרס או למימושו, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.

3.תנאי השתתפות בהגרלה

 • המשתתף ימלא בטופס ההרשמה לאירוע את כל פרטיו האישיים הנדרשים, לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל, טלפון נייד. טופס ללא פרטים אישיים מלאים, כאמור לעיל, לא ישתתף בהגרלה ו/או יהיה זכאי לזכות בפרס.
 • למען הזהירות מובהר בזאת שהאחריות הבלעדית על מילוי הפרטים האישיים של המשתתף ועל נכונותם תהא על המשתתף בלבד.
 • נוכחות המשתתף ב ZOOM לאורך כל האירוע  מהווה אישור להשתתפות בהגרלה.
 • בהשתתפותו מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תחולתו ואת הוראותיו.
 • המשתתף מאשר בזאת כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו ו/או קבלת הפרס בהגרלה עשויות להיות מסוקרות ו/או מפורסמות ו/או מצולמות באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, במדיה החברתית, באתרי האינטרנט השונים, באתר ובעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה ,וכי בהשתתפותו בה הוא מביע את הסכמתו לכך.
 • המשתתף מסכים, מאשר ומתחייב כי פרטיו, לרבות פרסום שמו ו/או תמונתו, ישמשו לצורך פרסומים מסחריים ו/או פרסומים באתר ובעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה ו/או קידום מכירות ו/או פרסום.
 • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ,על ספקית הפרס ועל המפקח, וכן על עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחתם. 
 • מובהר בזאת כי במידה ומשתתף לא עמד באחד או יותר מתנאי ההשתתפות בהגרלה – זכייתו תיפסל.

4.הזוכה והענקת הפרס

 • זכות הזוכה בפרס הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה או להמחאה.
 • הזוכה לא רשאי לדרוש להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
 • באם תיפסל זכייתו של הזוכה בהגרלה, מכל סיבה שהיא ,עורכת ההגרלה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לערוך הגרלה נוספת, על פי מנגנון שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב הפרס ו/או סוג הפרס ו/או קבלתו ו/או איכותו ו/או מימושו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו, ולזוכה לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה בנוגע לכך.

5.הפיקוח על ההגרלה

 • הפיקוח על ההגרלה ייעשה על ידי  רז אורנבוך או מי מטעמו.
 • המפקח רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך כדי ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא רשאי לדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה.
 • המפקח יהיה המכריע הבלעדי בכל מקרה של אי הבנה ו/או מחלוקת הקשורה להגרלה ו/או למימושה, לרבות פרשנות תקנון זה.
 • החלטתו של המפקח תהא סופית ומחייבת, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר להחלטתו .
השאירו פרטים וניצור אתכם קשר בהקדם